O Inicijativi

Narativ kojim se uobičajeno portretira uloga žene u ratu prikazuje žene isključivo kao žrtve, oduzimajući tako njihovo aktivno učešće i pravo glasa u procesima rekonstrukcije njihovih država. Njihove perspektive i stavovi kada su u pitanju mirovni pregovori se također ignoriraju, a nasilje nad ženama u ratu se najčešće zaboravlja i izostavlja u mirovnim sporazumima.

Od 2013. godine Međunarodna liga žena za mir i slobodu (WILPF) predvodi inicijativu “Ženski mirovni aktivizam u Siriji i Bosni i Hercegovini” koja se fokusira na važnost priznavanja postojećih direktnih ratnih iskustava žena koje su se nakon rata, posvetile borbi za ženska prava, pokušavajući tako promijeniti dominantni narativ žene kao žrtve. Putem ove inicijative zagovaramo pravo žena da budu predstavljene u svim aspektima u procesu izgradnje mira, stavljamo u fokus njihov mirovni aktivizam tokom rata, branimo ljudska prava žena i promoviramo socijalnu, ekonomsku i političku pravdu.

U početku ova inicijativa je pokrenuta kao saradnja između aktivistkinja iz Sirije i Bosne i Hercegovine, te je shodno tome nazvana Ženski mirovni aktivizam u Siriji i Bosni i Hercegovini. Inicijativa ima dva glavna cilja:

  • Osnažiti žene aktivistkinje iz BiH da, s obzirom na svoja iskustva i znanja, podijele naučene lekcije sa ženama aktivistkinjama iz Sirije, te da razviju svoju strategiju za zahtjevanje i pristup pravima u kontekstu post-konfliktne BiH;
  • Da, kroz iskustva BiH, jača kapacitete sirijskih ženskih organizacija da razviju svoj pristup ustavnim reformama, tranzicijskoj pravdi, ljudskim pravima, te da se uključe u mirovne razgovore.

Iako je ova inicijativa dakle krenula kao saradnja između sirijskih i bosanskohercegovačkih aktivistkinja, s obzirom na neke od trenutačnih konflika, kao npr. onoga u Ukrajini, prepoznata je potreba da se ovakva vrsta feminističke solidarnosti i razmijene znanja proširi i van domena Bosne i Hercegovine i Sirije.

Ova web stranica je prvenstveno fokusirana na aktivistkinje iz Bosne i Hercegovine, okupljajući na jednom mjestu njihova iskustva, preporuke i promišljanja kako dalje. Međutim, nadamo se da će iskustva i ideja okupljene oko ove incijative putem ove web stranice također biti od koristi i feministicama i aktivistkinjama u Siriji, Ukrajini i šire.

Od početka ove inicijative nekih 40-tak aktivistkinja, feministkinja i ženskih organizacija iz Bosne i Hercegovine je uzelo učešće u sastancima, konferencijama, i radionicama organizovanim unutar inicijative. Od 2013. godine smo zajedno radile na analiziranju procesa koji su se dešavali u Bosni i Hercegovini, pokušavajući zabilježite uspješne i neuspješnje strategije i aktivnosti koje su implementirane od strane nevladinih organizacija, institucija vlasti i međunarodne zajednice u njihovim pokušajima da se uhvate u koštac sa svim posljedicama rata.