Lista organizacija i aktivistkinja koje su dio inicijative

Udruženje Žene ženama (Memnuna Zvizdić)

Udruženje žene ženama je organizacija žena i za žene. Sve akcije i aktivnosti koje su realizovane u okviru projekata obavljene su sa posebnom pažnjom na žene, kako na one koje su direktno učestvovale-osoblje, članice i volonterke, tako i na direktne i indirektne korisnice projekta. Nastala 1997.godine, bazirana na članstvu, organizacija raspolaže sa širokim iskustvom koje doprinosi razvoju civilnog društva kroz osnaživanje žena i ženskih grupa i zagovaranje poštivanja ljudskih prava žena u svim sferama privatnog i javnog života. Sve aktivnosti doprinose borbi protiv nejednakosti među polovima, kršenja ljudskih prava žena te zaštiti žena od diskriminacijei nasilja bilo koje vrste od nasilja u toku ili nakon rata.

Vive Žene Tuzla (Teufika Ibrahimefendić)

Vive Žene je nevladina organizacija koja svoje djelovanje fokusira na psiho-socijalnu pomoć i podršku žrtvama rata, torture i nasilja, te jačanje kapaciteta drugih organizacija i institucija i zastupanje uz multidisciplinaran, demokratski i participativan pristup u radu sa traumatiziranim porodicama i pojedincem. Opšti cilj je poboljšanje mentalnog zdravlja, a specifični ciljevi programa rehabilitacije na individualnom i na nivou zajednice su: 1)Umanjiti efekte poremećaja izazvanih traumom; 2) Spriječiti trans–generacijski prenos traume. 3) Pružiti trening/edukaciju o najboljim praksama; 4) Podići svijest javnosti o problemu torture i nasilja, te posljedica koje nastaju kod osoba koje su preživjele različite oblike zlostavljanja. 5) Promovirati međunarodni i nacionalni zakonodavni okvir koji regulira pravni status žrtava torture i nasilja; 6) Umanjiti stigmatizaciju žrtava torture i nasilja.

Udruženje prijedorčanki "Izvor" Prijedor (Seida Karabašić, Milada Hodžić)

Udruženje Prijedorčanki "Izvor" je organizacija koja je nastala 1996.godine s ciljem da pomogne ženama samohranim majkama i djeci te porodicama nestalih osoba. Misija udruženja je prikupljanje informacija o nestalim i ubijenim osobama, ostvarivanje statusnih prava civilnih žrtava rata te podrška pravosuđu u procesuiranju ratnih zločina, izgradnja kulture sjećanja i memorijalizacija. Uključeni smo u različite domaće i regionalne inicijative koje se zalažu za ispunjenje uslova bitnih za uspostavu tranzicijske pravde. Otvoreni smo za saradnju sa svim organizacijama koje okupljaju žrtve i organizacijama koje se zalažu za ostvarivanje ljudskih prava i smatramo da objedinjavanjem naših kapaciteta možemo postići mnogo više u prevazilaženju posljedica rata i uspostavi boljeg društva.

Udruženje “Snaga žene” Tuzla (Branka Antić Stauber)

Udruženje “Snaga žene” je nevladino, vanstranačko Udruženje osnovano 1999. godine koje djeluje u interesu svih marginaliziranih grupa, uključujući porodice u stanju socijalne potrebe i pruža psihološku, socijalnu, medicinsku, pedagošku i pravnu pomoć ženama, adolescentima i djeci (izbjeglim, raseljenim, domicilnim licima i povratnicama) koji su pretrpjeli različita traumatska iskustva usljed ratnih i poslijeratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini, bez obzira na njihovu etničku, vjersku, političku i rasnu pripadnost. Udruženje radi na podizanju javne svijesti i zalaganju na lokalnom i kantonalnom nivou za bolje socijalne, medicinske, obrazovne, policijske, pravosudne i druge servise, koji će imati više osjećaja za ratnu i poslije-ratnu traumu i probleme nasilja nad ženama i djecom.

Udruženje “SEKA” Goražde (Esma Drkenda)

Udruženje žena „SEKA“ Goražde je samostalna, neovisna nevladina organizacija. Svoje aktivnosti bazira i realizuje kroz projekt Kuća „SEKA“-Centar za obrazovanje, terapiju i rekreaciju žena i djece Goražde čija je realizacija započeta 12.09.2007 sa sljedecom misijom: - Unapredjenje psihickog i fizickog zdravlja zena i djece, posebno zena i djece zrtava nasilja - Podrska zenama i djevojkama u smislu samopostovanja i samopotvrdjivanja (osnazivanje) - Razvoj osjetljivosti zena i muskaraca u pravcu zenskih ljudskih prava - Podizanje drustvene svijesti o temama nasilja, trauma i nenasilnicke perspektive - Podrzavanje multiplikatora/ca (kolega/ica i , nadzor i edukaciju, posebno o traumi i nasilju - Unapredjenje komunikacije i dijaloga izmedju razlicitih populacija/ entiteta i regiona Usluge pružamo: ženama žrtve porodičnog, ratnog ili bilo kojeg drugog nasilja, trumatizirnim bivšim borcima, supruge i djeca traumatiziranih boraca, samohrane majke, djevojke i mlade žene. sekago@bih.net.ba

Udružene žene Banja Luka (Nada Golubović, Lana Jajčević)

Udružene žene Banja Luka su se „udružile“ u avgustu 1996. godine u formi nevladine organizacije, sa željom da pomognu ženama u posleratnom periodu u Bosni i Hercegovini. Početak rada vezan je za osnaživanje žena u ruralnim sredinama kroz humanitarne programe (distribucija krava, koka nosilja, plastenici, ginekološki pregledi, osnovni kursevi korištenja računara, engleskog jezika, i sl.) i pravnu pomoć. Pružala se podrška i održivom povratku kroz pomaganje povratnicama, izbeglim i raseljenim ženama i domicilnim ženama u prevazilaženju predrasuda i konflikata i utvrđivanju i rešavanju zajedničkih prioriteta u lokalnoj zajednici. U maju 1997. godine Udružene žene su uspostavile prvi telefonski servis psihološke podrške i pomoći ženama i devojkama žrtvama nasilja u Republici Srpskoj. Organizacija paralelno razvija direktne usluge za podršku ženama žrtvama nasilja i utiče na kreiranje podržavajućeg zakonskog okvira budući da zakonska regulativa nije prepoznavala nasilje u porodici kao krivično delo. Dva osnovna programska područja delovanja organizacije Udružene žene Banja Luka su: 1) Sprečavanje i suzbijanje nasilja prema ženama i 2) Osnaživanje uloge žena u javnom i političkom životu.

Track Impunity Always - TRIAL (Adrijana Hanušić, Selma Korjenić, Lejla Mamut)

Osnovan 2002. godine u skladu sa zakonima švicarske Konfederacije, TRIAL je organizacija sa mandatom da stavi zakon u službu žrtava međunarodnih zločina (genocida, zločina protiv čovječnosti, ratnih zločina, torture i prisilnog nestanka). Najvažniji programski ciljevi TRIAL-a su: borba protiv nekažnjivosti počinitelja najtežih zločina u međunarodnom pravu i odbrana interesa žrtava pred švicarskim sudovima i brojnim međunarodnim tijelima za zaštitu ljudskih prava, kao i podizanje svijesti vlasti i javnosti u vezi sa potrebom efikasnog nacionalnog i međunarodnog sistema pravde za procesuiranje zločina. Organizacija je u prvih 10 godina svoga postojanja radila na zastupanju više od 350 žrtava u 132 međunarodna postupka, podnijela 40 izvješća Ujedinjenim narodima, kao i 15 krivičnih prijava u Švicarskoj te oko 50 apelacija Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.

Medica Zenica (Sabiha Husić)

Udruženje „Medica“ Zenica je najstarija stručna nevladina organizacija koja je osnovana u aprilu 1993.godine i koja od tada pa sve do danas, skoro 22 godine, pruža kontinuiranu sveobuhvatnu podršku i pomoć za žene i djecu preživjele ratne traume uključujući ratno silovanje i seksualno nasilje, kao i za žene i djecu žrtve nasilja u porodici i zajednici, i žrtve trgovine ljudima. „Medica“ Zenica zahvaljujući dugogodišnjem radu i iskustvu je prepoznatljiva po holističkom pristupu prema žrtvama/preživjelim traume i nasilja. U radu „Medica“ Zenica prati potrebe najranjivijih kategorija - žena i djece te potrebe zajednice i pokušava na iste odgovoriti, kako samoinicijativno tako i u saradanji sa drugim subjektima vladinih institucija, nevladinih i međunarodnim organizacija. Udruženje „Medica“ Zenica je u toku svog djelovanja pružila preko 400.000 različitih usluga širom Bosne i Hercegovine.

Jasminka Džumhur

Institucija ombudsmena za ljudska prava je nezavisna institucija koja se bavi zaštitom prava fizičkih i pravnih lica, a u skladu sa Ustavom BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava. Institucija ombudsmena razmatra predmete koji se odnose na slabo funkcioniranje ili na povredu ljudskih prava počinjenu od strane bilo kojeg organa Bosne i Hercegovine, njenih Entiteta i Brčko Distrikta. Predmeti se formiraju na osnovu pojedinačnih žalbi pravnih ili fizičkih lica ili ex officio.

Fondacija za osnaživanje žena (Dubravka Kovačević)

Fondacija za osnaživanje žena podržava rad ženskih grass root organizacija i grupa u ostvarivanju rodne ravnopravnosti i ženskih ljudskih prava kroz jačanje njihovih internih kapaciteta omogučavajući im savjetovanje i pristup fondovima. dk_icdi@yahoo.com

Fondacija CURE (Jadranka Milićevic, Vildana Džekman)

Fondacija CURE je feministicka organizacija koja se zalaze za jednakost i ravnopravnost zena, za drustvo bez patrijarhalnih normi, u kojem se ne tolerise nasilje i diskirminacija i gdje su zene prepoznate kao odgovorne pokretacice i nositeljice pozitivnih drustvenih promjena, te ravnopravno donose odluke u bh. drustvu. Kroz kontinuirano pruzanje podrske, jacanje kapaciteta i kreiranje sigurnog okruzenja za novu generaciju aktivistkinja i feministkinja, Fondacija CURE radi na na njihovom aktivnom ucescu u pozitivnim drustvenim promjenama kroz razlicite vrste programa. Više o samoj Fondaciji CURE i aktivnostima posjetite web.stranicu Fondacije CURE www.fondacijacure.org ili nas kontaktirajte putem e-maila: info@fondacijacure.org

Centar za studije o izbjeglim i raseljenim osobama (Selma Porobić)

Centar za studije o izbjeglim i raseljenim osobama (CESI) dokumentira i arhivira potrebe i prava svih kategorija ratom-raseljenih osoba u BiH, regiji i šire, te vrši edukaciju i proaktivna istraživanja u oblasti izbjegličkih studija/prisilne migracije. Primarna misija je podizanje svjesti i razumjevanje uzroka i posljedica prisilne migracije, kao i širenje naučno-utemeljenih informacija o pravima i potrebama raseljenih osoba sa ciljem obrazovanja i izrade adekvatnih politika, kako lokalno tako i globalno.

Budućnost Modriča (Gordana Vidović)

Udruženje građana „Budućnost“ iz Modrice je organizacija civilnog društva koja afirmativnim akcijama podržava i podstiče izgradnju demokratskog društva i zalaže se za ostvarivanje prava i interesa svih marginalizovanih grupa, naročito žena i djece. Osnivanjem UG Budućnost (1996) nekolicina hrabrih žena se javno suprotstavila etničkim podjelama i politici koja je vodila državu u sunovrat. Naš najveći uspjeh u prvim godinama poslije rata je rad na prevladavanju etničkih barijera među ženama u zajednici čime smo dali veliki doprinos izgradnji mira u našem području. Aktivnosti u tim, prvim godinama bile su usmjerene na uspostavljanje bilo kakve komunikacije među ljudima i to smo uspjeli kroz organizovanje kurseva engleskog jezika, informatike, pruzanje besplatne pravne pomoći.... Bez obzira što se danas fokus naših aktivnosti znatno razlikuje, jer su i okolnosti drugačije, ne zaboravljamo te prve korake koji su nam pomogli da steknemo povjerenje građana i građanki svih etničkih grupa.