Koncept i okvir za razvijanje rodno-osjetljivog programa reparacija za BiH

images

30. 11 i 1.12 održana je posljednja u nizu od četiri radionice tokom kojih je rađeno na nacrtu Koncepta i okvira za razvijanje rodno-osjetljivog programa reparcija za BiH. Polazna tačka našeg rada bila je svjesnost o neodrživosti sadašnjeg sistema, gdje se naknade (materijalne i nematerijalne) po osnovu počinjenih povreda i kršenja međunarodnog humanitarnog prava i međunarodnog prava ljudskih prava nalaze u sistemu socijalne zaštite, te su kao takve ugrožene jer su podložne znatnim izmjenama i promjenama u okviru reformske agende BiH. Ovom dokumentu pristupile smo sa ciljem definiranja osnovnih elemenata i principa koji će pomoći civilnom društvu, a prvenstveno ženskim organizacijama i pojedinkama koje su dio ove Inicijative, u procesu zagovaranja razvijanja programa reparacija za sve civilne žrtva rata, koji smatramo neophodnim ukoliko BiH uistinu želi da se suoči sa nedavnom prošlošću. Smatramo da bi rodno osjetljivi program reparacija osigurao pristup reparacijama svim civilnim žrtvama rata bez diskriminacije i međusobne konkurencije u pristupu sredstvima. Istovremeno rasteretio bi se sistem socijalne zaštite, te tako stvorili uslovi za kreiranje modernog i efikasnog sistema socijalne zaštite za sve građane i građanke BiH. Ovim dokumentom želimo potaknuti državu BiH, kao i sve njene administrativne jedinice, da započnu proces izrade programa reparacija za sve civilne žrtve rata, nudeći im ovaj dokument kao dobru polaznu osnovu za osiguravanje izrade sveobuhvatnog i rodnoosjetljivog programa reparacija.

Nacrt dokument možete preuzeti dole.

PDF Screenshot